នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

언어: Central Mnong

역본 정보

저작권 정보

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.