Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

언어: Agutaynen

역본 정보

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

저작권 정보

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.