검색 양식

Mateu 1

Breznitë e Jezu Krishtit

(Lk 3.23-38)

1Libri i breznive të Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit.

2Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij; 3Judës i lindën prej Tamarës Faresi dhe Zara, Faresit i lindi Hesromi, Hesromit i lindi Arami, 4Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Naasoni, Naasonit i lindi Salmoni, 5Salmonit i lindi Boezi prej Rahabës, Boezit i lindi Jobedi prej Rutës, Jobedit i lindi Jeseu, 6Jeseut i lindi Davidi, mbreti.

Davidit i lindi Solomoni nga gruaja e Urias, 7Solomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abiu, Abiut i lindi Asafi, 8Asafit i lindi Josafati, Josafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia, 9Ozisë i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, 10Ezekisë i lindi Manaseu, Manaseut i lindi Amosi, Amosit i lindi Josia, 11Josisë i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij, në kohën e shpërnguljes në Babiloni.

12Pas shpërnguljes në Babiloni, Jekonisë i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli, 13Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori, 14Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi, Akimit i lindi Eliudi, 15Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matani, të cilit i lindi Jakobi. 16Jakobit i lindi Jozefi, burri i Marisë, prej së cilës lindi Jezui, i quajtur Krisht.

17Breznitë nga Abrahami deri te Davidi janë gjithsej katërmbëdhjetë, nga Davidi deri te shpërngulja në Babiloni katërmbëdhjetë dhe nga shpërngulja në Babiloni deri te Krishti, katërmbëdhjetë brezni.

Lindja e Jezu Krishtit

(Lk 2.1-7)

18Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu: Maria, nëna e tij, ishte e fejuar me Jozefin, por përpara se të bashkoheshin, ajo mbeti shtatzënë nga Shpirti i Shenjtë. 19Por, meqenëse Jozefi, burri i saj, ishte njeri i drejtë dhe nuk donte ta turpëronte, vendosi ta ndante fshehurazi.

20Ndërsa po mendonte këto gjëra, një engjëll i Zotit iu shfaq në ëndërr dhe i tha: «Jozef, bir i Davidit, mos ki frikë ta marrësh për grua Marinë. Fëmija që është ngjizur në të është nga Shpirti i Shenjtë. 21Ajo do të lindë një djalë dhe ti do t’ia vësh emrin Jezu, sepse ai do ta shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre».

22E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej çfarë kishte thënë Zoti nëpërmjet profetit:

23Virgjëresha do të ngjizet

dhe do të lindë një djalë,

që do të quhet Emanuel,

që e përkthyer do të thotë: Perëndia është me ne.

24Kur u zgjua nga gjumi, Jozefi bëri siç e kishte urdhëruar engjëlli i Zotit dhe e mori Marinë për grua, 25por nuk pati marrëdhënie me të, derisa ajo lindi të birin, të cilit Jozefi i vuri emrin Jezu.